กลุ่มบริษัท Indiba Asia ตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคล และระมัดระวังในการแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นที่ต้องการทั้งสําหรับผู้เข้าชมและ Indiba Asia ดังนั้นในบางสถานการณ์ Indiba Asia อาจขอข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ เช่น ชื่อ อีเมล ชื่อบริษัท ที่อยู่และ / หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ คําตอบของคุณต่อการสอบถามเหล่านี้เป็นไปตามความสมัครใจอย่างเคร่งครัด Indiba Asia อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ

เพื่อเป็นหลักประกันความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “Indiba Asia Group” หมายถึง Indiba Asia และ/หรือบริษัทย่อย ที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมไม่ว่าบริษัทดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นในหรือนอกประเทศสิงคโปร์ก็ตาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็ตาม ที่สามารถใช้ในการระบุตัวบุคคลจาก (i) ข้อมูลนั้น หรือ (ii) ข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัท Indiba Asia ถืออยู่ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงชื่อ อายุ เพศ วัน เดือน ปี เกิด ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจาก Indiba Asia Group
Indiba Asia อาจแก้ไขหรือปรับปรุงคําชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า